cello

 

Found this fellow somewhere on the Freedom Trail.

Boston, United States